keskiviikkona, elokuuta 03, 2016

Vihreät uustaistolaiset


Jonkinlainen pohjakosketus rasismin vastustamisessa saavutettiin, kun Vihreiden nuorten puheenjohtajat Jaakko Mustakallio ja Saara Ilvessalo aloittivat Huominen ilman pelkoa -kampanjan. Siinä pyritään saamaan käsite ”järjestäytynyt rasismi” rikoslakiin.

Vetoomuksen laatijat väittävät, että Suomella on YK:n rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen nojalla velvollisuus kieltää rasismia edistävät ja siihen yllyttävät järjestöt sekä muu organisoitu toiminta.

Vetoomuksessa todetaan:

”Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjausten mukaan kokoontumisvapaus ei ulotu rasistiseen liikehdintään.”

Kampanjassa on kuitenkin kaksi perustavanlaatuista ongelmaa. Ensiksikin Suomen lainsäädäntö on jo nykyisin täysin sopusoinnussa YK:n rasisminvastaisen sopimuksen kanssa. Sopimus on vuodelta 1965 ja se tuli Suomen osalta voimaan 13.8.1970. Sen jälkeen sopimuksen tulkintaa on jatkuvasti tiukennettu ja uusia rikosnimikkeitä on lisätty. Viimeksi kiihotuslainsäädäntöä kiristettiin kattamaan yhä uusia ihmisryhmiä ja lisättiin uusi rikosnimike ”törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan”, jonka enimmäisrangaistus on 4 vuotta vankeutta.

Toiseksi rasismi on käsitteenä käytössä kulunut ja muuttunut yleisluonteiseksi leimakirveeksi. Näin ei ollut sopimuksen solmimisajankohtana. Tuolloin Neuvostoliiton ja sen liittolaisten vaatimuksesta sopimukseen tuli varsin voimakkaita sananvapauden rajoituksia. Myöhemmin Euroopan Unioni on omaksunut neuvostoliittolaisen sananvapaustulkinnan, kuten Marko Hamilo kirjoituksessaan kertoo.

Käytäntö on myös osoittanut, että erityisesti poliittisen vasemmiston edustajat ovat käyttäneet pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan vaientaakseen poliittiset vastustajansa ilmiantamalla heidät kyseisestä rikoksesta. Kuten olen useasti kirjoittanut, lain soveltaminen edellyttää subjektiivista tulkintaa eikä tavallinen ihminen voi etukäteen tietää, missä rajat kulkevat. Jopa nettipoliiseilla on tässä vaikeuksia.

Eikä tietysti pidä unohtaa sananvapauden luonnetta yksilön luonnollisena perusoikeutena, joka on taattu esimerkiksi Yhdysvaltojen perustuslaissa. Se ei salli kongressin säätää lakia, joka rajoittaa kansalaisen sananvapautta.

Suomessa sananvapaus on mainittu perustuslaissa mutta sen rajoittamisesta säädetään tavallisella lainsäädännöllä. Suomessa sananvapautta ei siis ole ymmärretty perusoikeutena muuten kuin juhlapuheissa. Käytännön lainsäädäntö ja valtiovallan jatkuvat pyrkimykset rajoittaa kansalaisten ilmaisuvapautta kertovat pyrkimyksistä kontrolloida kansalaisten mielipiteenilmaisua.

Rasismi rikoslakiin

Kampanjan sivustolla vaaditaan mahtipontisesti ”rasismia rikoslakiin”. Siellä on jopa suoraan kerrottu, millaisia muutoksia rikoslakiin halutaan. On vaikea kuvitella, mitä hyvää nuo lisäykset toisivat. Ne vain tarjoaisivat äärivasemmistolaisille lisää mahdollisuuksia ilmiantoihin ja vähentäisivät näin sananvapautta ja kokoontumisvapautta. Tulkittaisiinko esimerkiksi Facebook-ryhmä ”rotusyrjintää edistäväksi ryhmäksi” vai tarvitaanko rekisteröity yhdistys?

Sinänsä vasemmiston sensuurihengessä ei ole mitään uutta tai yllättävää. Irvoikkainta asiassa on kuitenkin se, että toinen hankkeen johtohahmoista Saara Ilvessalo kertoi vaalikonevastauksessaan vuonna 2015 kannattavansa mahdollisimman laajaa sananvapautta. Perusteluissaan Ilvessalo sanoi:

”Sananvapaus on avoimen yhteiskunnan ja toimivan demokratian perusta. Siksi se pitää hahmottaa vahvana oikeutena ja sen rajoituksiin täytyy suhtautua erittäin kriittisesti.”


Kuten olen monissa aiemmissa sananvapautta käsittelevissä kirjoituksissani todennut, moni itseään suvaitsevaisena pitävä kannattaa sananvapautta täysin rinnoin ainakin, jos ei katsota, mitä hän sanoo mutta-sanan jälkeen. Ilvessalosta ja Mustakalliosta voi huoletta sanoa, että he kannattavat sensuuria. He ovat myös omalta osaltaan viemässä Suomea lähemmäksi entistä DDR-nimistä valtiota.

Ilvessalo ja Mustakallio ovat nykyajan taistolaisia, eli he omasta mielestään edustavat aatteita ja arvoja, joita ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen kommunistit yrittivät kieltää ensin fasismin ja myöhemmin neuvostovastaisuuden ja sodanlietsonnan. Vuonna 1973 SKDL:n kansanedustaja Mirjam Vire-Tuominen teki eduskunnassa lakialoitteen ns. rauhanlaista. Kun tuota tekstiä lukee, Ilvessalon ja Mustakallion aloitteessa on paljon samoja piirteitä.

Taistolaiset väittivät puolustavansa demokratiaa mutta kannattivat todellisuudessa pakkovaltaa. He myös olivat rauhan puolella sotaa vastaan, mutta vain yhdellä valtiolla eli Neuvostoliitolla oli rauhanaseita. Nykypäivän suvaitsevaisuus on yhtä valheellista. Ollaan niin liberaaleja ja kannatetaan sananvapautta, mutta ei oikeasti kannatetakaan vaan sensuuritoiveet naamioidaan korulauseilla kuten ”Huominen ilman pelkoa”. Suvaitsevaisuus ei koske niitä, jotka ovat asioista eri mieltä, vaan heidät häpäistään ja demonisoidaan armotta.

Lisäys 4.8.2016: Twitterissä Sami Kuisma löysi tällaisen artikkelin järjestäytyneistä rikollisryhmistä. Sen mukaan:

"Muu­tok­sen seu­rauk­se­na jär­jes­täy­ty­neel­lä ri­kol­lis­ryh­mäl­lä tar­koi­te­taan jat­kos­sa vä­hin­tään kol­men hen­ki­lön muo­dos­ta­maa tie­tyn ajan koos­sa py­sy­vää ra­ken­teel­taan jä­sen­ty­nyt­tä yh­teen­liit­ty­mää, jo­ka toi­mii yh­teis­tuu­min teh­däk­seen ri­kok­sia. Näik­si ri­kok­sik­si lais­sa mai­ni­taan ri­kok­set, jois­ta on sää­det­ty vä­hin­tään nel­jän vuo­den van­keus­ran­gais­tus, se­kä kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vas­taan ja oi­keu­den­käy­tös­sä kuul­ta­van uh­kaa­mi­nen."

Tämä ei ole vitsi.

10 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Vihreä stalinismi kun se vaan on niin paljon parempaa.Olihan tuo sellainen avaus että kannattaa alkaa aseistautumaan ellei ole sitä jo tehnyt.Eiköhän se liene aika selvää mitä tulee seuraavana ja minkävärisillä autoilla he yöllä tulevat hakemaan uudelleen koulutettavaksi.

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Taitavat olla puna-viher värisokeita kun väittävät itseään vihreiksi.

Professori kirjoitti...

Vihreät muuttuvat vuosi vuodelta yhä enemmän stalinistiseksi puolueeksi pieniä yksityiskohtia myöden. Kummallisinta asiassa on se, etteivät he näyttäisi ymmärtävän asiaa. Eivät myöskään heidän äänestäjänsä.

Kari kirjoitti...

Suomen vihreiden sosialismi on kansallissosialismi-painotteista, kuten eläinsuojelu, vegetarismi, luomuviljely, kestävä kehitys, mutta natsien kansallisaatteen ja maalaiselämän ihailun(Blut und Boden) he ovat hyljänneet ja tilalle omaksuneet Stalinisteilta globalisaation ja tekninen/teollisen urbanisaation. Sosialidemokraateilta tulee näennäisdemokratia ja hyvinvointiyhteiskunta.

Yrjöperskeles kirjoitti...

Totaalinen rimanalitushan tuo noilta nuorilta totalitaarisen yhteiskunnan kannattajilta oli. Ikävintä lienee se, että he ovat jälkijunassa. Oikeusministeriö hyppäsi tuohon kelkkaan jo viime vuoden puolella:

*

Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva rikoslain sääntely täsmentyy lokakuun alusta

Julkaistu 22.9.2015

Järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskeva rikoslain sääntely selkeytyy lokakuun alusta, kun tähän asti lain järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumista koskevassa rangaistussäännöksessä oleva järjestäytyneen rikollisryhmän määritelmä siirtyy rangaistuksen koventamisperusteita koskevaan säännökseen. Muissa järjestäytyneitä rikollisryhmiä koskevissa rikoslain säännöksissä viitataan jatkossa tähän määritelmään.

Säännösten yhtenäistämisellä helpotetaan niiden soveltamista, mikä osaltaan tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.

Muutoksen seurauksena järjestäytyneellä rikollisryhmällä tarkoitetaan jatkossa vähintään kolmen henkilön muodostamaa tietyn ajan koossa pysyvää rakenteeltaan jäsentynyttä yhteenliittymää, joka toimii yhteistuumin tehdäkseen rikoksia. Näiksi rikoksiksi laissa mainitaan rikokset, joista on säädetty vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, sekä kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen.

*

Tuo antaakin sitten mukavasti tulkinnanvaraa. Tämänkin blogin lukija- ja kommentoijaporukassa on huomattavasti enemmän kuin kolme jäsentä. Pistää miettimään.

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/09/jarjestaytyneitarikollisryhmiakoskevarikoslainsaantelytasmentyylokakuunalusta.html

Vasarahammer kirjoitti...

Ykä: "Tuo antaakin sitten mukavasti tulkinnanvaraa. Tämänkin blogin lukija- ja kommentoijaporukassa on huomattavasti enemmän kuin kolme jäsentä. Pistää miettimään."

Kappas, Ykä oli huomannut saman kuin minä jo paljon aiemmin.

Mahdollisen rikoksen sattuessa järjestäytyneisyys on rangaistuksen koventamisperuste. Jos vihaat liian kovaan ääneen ja illmanistit kuulevat, saat kovemman rangaistuksen, kuin jos vihaisit yksin ilman kanssakeskustelijoita. Saat olla vaikka kuinka kova rasisti tahansa, kunhan vaan pidät mölyt mahassa. Se on illmanismin perusperiaate.

Kari: Vihreät on tosiaan poliittinen hybridi.

Maahanmuuttokriittinen kansanliike, MaKriKaLi kirjoitti...

Analyyttista, mutta karmivaa tekstiä! Karmivaksi sen tekee todenmukaisuus. Yhteiskunnassamme ja päätöksiä tekemässä on todellakin totalitarismia ajatuksillaan suosivia ryhmiä.

Kannattaa huomata, että vääräuskoisten tappamisella uhkaaminen saattaa olla Suomessa kiihottamista kansanryhmää vastaan. Silloin vihasaarnaajat voivat saada kovennettuja tuomioita. Heidän yhteisönsähän on aina enemmän kuin kolme.

Ellei sitten näitä katsota vain yksittäistapauksiksi ja vääräuskoisiakaan ei tulkita kansanryhmäksi.

Vasarahammer kirjoitti...

MaKriKaLi: "Kannattaa huomata, että vääräuskoisten tappamisella uhkaaminen saattaa olla Suomessa kiihottamista kansanryhmää vastaan."

Koraanin kirjoittaja Allah joutuisi Suomessa tuomiolle, jos pykälää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tulkittaisiin objektiivisesti. Toisaalta "kuffar" tai "mushrikun" voidaan tulkita niin, että ne eivät olisikaan kansanryhmiä.

Käytännön kokemus on osoittanut, että uskonrauhapykälä on tarkoitettu islamin kritisoinnin estämiseksi. Eläkkeelle jäänyt Jorma Kalske sanoi suoraan, että tarkoituksena ei ole suojella muslimien uskonnollisia tunteita vaan estää levottomuudet. Rankaistaan yleensä aiheellisen kritiikin esittäjää eikä niitä, jotka ovat valmiita tappamaan. Kristityn ei kannata olettaa, että uskonrauhapykälä suojelisi hänen uskonnollisia tunteitaan edes törkeissä tapauksissa.

Kiihotuksesta kansanryhmää vastaan ovat toistaiseksi olleet syytettynä ainoastaan omalla nimellä kirjoittavat nettikirjoittajat, jotka ovat edustaneet ns. maahanmuuttokriittistä osapuolta. Jos viranomaisille annetaan lisää mahdollisuuksia vainota maahanmuuttokriittisiä, on aiheellista olettaa, että he näitä mahdollisuuksia myös käyttävät.

En tiedä yhtäkään tapausta, jossa uhristatuksen omaavan ryhmän edustajaa olisi syytetty kyseisistä rikoksista.

Bogreol kirjoitti...

Minusta William Kilpatrick kirjoituksessaan Does the First Amendment protect warrior religions? havaitsee tärkeän asian, mitä hän kutsuu hiljaiseksi tunnustamiseksi (tacit acknowledgement). Kun ranskalaispapin kaula oli katkaistu, puhui paavi Fransiskus, että on osoitettava solidaarisuutta ihmisiä kohtaan, jotka eivät saa vapaasti ja turvassa harjoittaa uskontoaan, ja tulevat siksi Eurooppaan. Hän ei kiinnittänyt huomiota siihen, voivatko muslimien massasiirtolaisuuden jälkeen muut uskontokunnat harjoittaa uskontoaan maanosassa. Juutalaisia on jo muuttanut pois, ja nyt aletaan vartioida kirkkojakin.

Mutta kun paavi puhui näin vierailullaan Krakowassa, missä oli pistetty pystyyn valtavat turvatoimet. Isoja kuorma-autoja kiellettiin ajamasta lähiteillä. 40 000 turvapalvelun miestä oli kutsuttu hoitamaan paavin seurueen suojelua. Koiria oli useita nuuskimassa mahdollisia räjähteitä. Ennen muslimien massamaahanmuuttoa tällaisia ylimitoitettuja turvallisuustoimia olisi pidetty tarpeettomina. Nyt varautuminen iskuihin Euroopassa on hiljaista tunnustamista. Islamin totalitaarisia päämääriä ei avoimesti tunnusteta, mutta hiljaisesti tiedetään, että vastassa on 600-luvun sotauskonto.

Vasarahammer kirjoitti...

Bogreol: "hiljaisesti tiedetään, että vastassa on 600-luvun sotauskonto."

Joo mutta jos sattuu mainitsemaan, että yksittäisellä teolla on tekemistä islamin kanssa, silloin pelaa ISIS:in pussiin. Tällainen "järkeily" on hyvin yleistä.

Todellisuus on kuitenkin toista. Lammasmaisuus pelaa poliittisen islamin pussiin. Islamistit voivat reaktion perusteella sanoa, että me olemme vahvoja ja nuo ovat heikkoja. Muslimien keskuudessa ne, jotka eivät välttämättä kannata sharia-valtiota, ymmärtävät viestin.